Vragen? stuur een mail naar info@inachange.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik, Gisela van Elburg, uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • Gisela van Elburg , Coach/ begeleider en unieke communicatie Workshop
 • 06-22098866
 • Info@inachange.nl
 • KvK nummer: 72859660

De persoonsgegevens verkrijg ik van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

Doeleinden

Deze persoonsgegevens verwerk ik voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Bepaalde persoonsgegevens verwerk ik om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, Tijdens het kennismakingsgesprek/intake vraag ik hiervoor uw persoonlijke toestemming.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik werk volgens de AVG wetgeving.

Bewaren van uw gegevens

Uw persoonsgegevens zal ik niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Ik werk volgens de huidige AVG wetgeving. 

Beveiligen van uw gegevens

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik noodzakelijke en passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 • Gisela van Elburg
 • info@inachange.nl

Heeft u een klacht of een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, laat mij dit weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik te allen tijde aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 november 2018.